ดร.พรชุลี ลังกา นักวิชาการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ อาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการรมป. ร่วมต้อนรับ Mr.Subarna Karmacharya ผู้อำนวยการ National Human Rights Commission of Nepal และ Mrs.Shakuntala Pradhan คุณครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จากประเทศเนปาล ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางที่ได้รับจากการรับฟังและเยี่ยมชมนำไปใช้ตามวัตุประสงค์ที่ต้องการ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 2 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว:วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์ )