ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ ประธานโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมทีมพี่เลี้ยงดูแลเด็ก (Nanny) ในกิจกรรม SDU SMART CAMP IN MARCH 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ ผศ.พรรัก อินทามระ หัวหน้าฝ่ายวิชาการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตารางกิจกรรม ภาระหน้าที่ของ Nanny ข้อควรระวังต่าง ๆ และการดูแลเด็ก ณ ห้อง Online Learning 08 อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

 

]