ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

พันธกิจ

 1. การผลิตบัณฑิต
 2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
 3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 4. การบริการวิชาการ

ค่านิยมร่วม

          ความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) ประกอบด้วย

 1. บุคลิกภาพดี
 2. อ่อนน้อมถ่อมตน
 3. แสดงความเป็นสวนดุสิต
 4. ดำรงตนอย่างมีคุณค่า
 5. ทำงานด้วยความประณีต
 6. เป็นผู้นำ
 7. เสียสละเอื้ออาทร
 8. รักและศรัทธามหาวิทยาลัย
 9. มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

สมรรถนะหลัก

          การบริหารภายใต้การจัดการของข้อมูล

เป้าหมายเชิงนโยบาย

          การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ทั้งมิติด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา ด้านงานวิจัย ด้านบุคลากร ด้านการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกิจการพิเศษ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 2. การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
 3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 4. การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
 7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้

แนะนำมหาวิทยาลัย | ประวัติ | เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ | ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | แผนที่เส้นทาง | แผนผัง | การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | โครงสร้างมหาวิทยาลัย