อาจารย์อิสรีย์ เฉยแดง และอาจารย์จรินทร์ ภู่ระหงษ์ กลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ พาเด็กๆไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ Joy Center ศูนย์พัฒนาการระยะแรกเริ่มเด็กที่บกพร่องทางการเห็นและครอบครัว ณ หมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล์ จ.นนทบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)

มสด.ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) การบริหารงบประมาณ และสิทธิสวัสดิการอื่น รุ่นที่ 2 (นครราชสีมา)
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”