เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรการทำสิ่งประดิษฐ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวบุษกร เข่งเจริญ และนายสมศักดิ์ ศิิริขันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาฯ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตและสอน “การห่อของขวัญสไตล์สวยเก๋” ณ อาคารวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม (ข่าว/ธีรพจน์ จินดาเดช)…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรม โปรแกรม LISREL และ AMOS สำหรับงานวิจัย
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”