ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง สำหรับข้าราชการ สพฐ. สู่อาเซียน รุ่นที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.พรรณี สวนเพลง และคณะ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2556 ในหลักสูตร Ms Power Point ขั้นสูง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ภาพ/ข่าว : พศิน)