ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสภาเกษตรแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กระบวนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยได้รับเกียรติจากท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมโดยกระบวนการมี ส่วนร่วมของเกษตรกร” โดยจัดให้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนโดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร จันทบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง ตราด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 250 คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ต จังหวัดนครนายก ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)