ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบุคลากร ต้อนรับ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้เดินมางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตามโครงการประชุมบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การเรียน โดยเยี่ยมชมอาคารเรียน สถานที่ ของศูนย์การศึกษา และห้องปฏิบัติการอาหาร ณ ศูนย์การเรียนห้วยยอด และมีการประชุมร่วมกับคณะบุคลากรศูนย์ฯตรัง พร้อมทั้งมีการประชุมกับนักศึกษา ตอบข้อซักถามของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา และบุคลากรศูนย์ฯตรัง เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)