ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2556 โดยมีวาระดังนี้ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2557 ฯลฯ ณ Conference Room 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )