ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 โดยมีทีมที่ปรึกษาประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษร่วมให้นโยบายและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ ที่ปรึกษาฯ ด้านอาคารที่พัก, อ.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ที่ปรึกษาฯ ด้านเสริมสร้างสำนักกิจการพิเศษ, อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ที่ปรึกษาฯ ด้านงานสุขาภิบาลและอนามัย ทั้งนี้ กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ประกอบด้วย คุณพิศประไพ พุ่มแก้ว, คุณเกียรติชัย นอบน้อมธรรม, คุณศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์, คุณธนพัฒน์ กฤษณรักษ์ปาณี และ ดร.เบญจพร ดามาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นำประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 11/2556 เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งนำเสนอแผนธุรกิจของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องสังขละ 1 โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว: อลิศ)