อาจารย์ชานุ โพธิพิทักษ์ และ อาจารย์จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การลดพลังงานในโรงสีข้าว”(Saving energy in rice mill) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รองคณบดีและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด กับมหาวิทยาลัย (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)