ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการที่ 2 หลักสูตร “สถิติวิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยโปรแกรม LISREL” ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2556 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นวิทยากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานวิจัยที่ใช้สถิติชั้นสูง สามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติได้ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)