ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิกส์ (e-Portfolio) จัดโดยกองบริหารงานบุคคล โดยผศ. ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล และ ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนายสถิตย์ เชิดฉันท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 (ภาพ/ข่าว: ไพศาล คงสถิตสถาพร)