ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2556 โดยมี เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2556 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1119 อาคาร 1 ชั้น 1 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)