ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณค่าบุคลากรในองค์กร : กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและให้บุคลากรได้มีโอกาสสนทนาภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ฯลำปาง ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)