ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอาคารสถานที่ ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทเมธี ทานาค ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ ห้อง 13304 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )