ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ นำบุคลากรในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร True Angel Signature ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์การทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้นำความรู้และเทคนิคการสอนมาปรับใช้กับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)