หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการส่งเสริมวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การประยุกต์หลักธรรมกับการปลูกป่า การทำสบู่ น้ำยาเอนกประสงค์ และการทำปุ๋ยจากธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557