มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางแก่ นางสาวปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร คหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ร่วมประกวด Miss & Mister Deaf World 2014 ระหว่างวันที่ 11-28 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ผลการประกวด ได้รับรางวัลMiss Deaf Sympathy 2014 (รางวัลนางงามมิตรภาพ) อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต