รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์การดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจำการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ครั้งที่ 1/2557  มีวาระสำคัญดังนี้  คำสั่งแต่งตั้งทำงานจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์การดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจำการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3  แผนการเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจำการ  ฯลฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ดร.วิชชา  ฉิมพลี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย  ณ ห้องประชุม มาลากุล  อาคาร 1 ชั้น 3  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )