รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2557  มีวาระสำคัญดังนี้  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านติดตามและประเมินผลการศึกษษ  ด้านกฎหมายการศึกษา ด้านการสื่อสาร  (ร่าง)แผนการขับเคลื่นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก  พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

img_7746_resize

Image 1 of 21