ผศ.ดร.แสงอรุณ   เชื้อวงษ์บุญ และอาจารย์อมราภรณ์   วงษ์ฟัก อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลันราชภัฏสวนดุสิต ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกอบอาหารในงาน “สุข สนุก เสน่ห์ สิงห์(บุรี)” ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2557  ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรีส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโดยวันที่ 26 กันยายน 2557 แข่งขันการทำอาหารพื้นบ้าน (แม่ครัวหัวป่า) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์  จงเลิศเจษฎาวงศ์ และวันที่ 27 กันยายน 2557 การทำอาหารจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินรายการโดย ไก่ (สมพล ปิยะพงศ์สิริ) ซึ่งในการแข่งขันวันนี้ตัวแทนที่ส่งเข้าแข่งขันส่วนมากจะเป็นร้านอาหารดังและอร่อยของแต่ละอำเภอเข้าร่วมแข่งขัน มีประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานกันจำนวนมาก

1411730200276_resize

Image 1 of 10