img_8863_resize

Image 1 of 30

 รศ.ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์  เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 10(11)/2557  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจรสู่สากล ประจำปี พ.ศ.2557  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่  30 กันยายน 2557 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)