ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Physical education & sports in the age of intercommunication and convergence” เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ Gyeogin National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ ตามหนังสือเชิญของ Korean Society For the Study of Physical Education (KSSPE)