ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2558” โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ ผู้บริหาร อนุกรรมการและข้าราชการประจำกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557