ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 11(26)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558, (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)