กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท ไอพีเอ็ม โปรดักชั่น จำกัด จัดโครงการประกวด หนุ่ม – สาววัฒนธรรม 4 ภาค cultures boy-girl 2014 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 3 คน สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวชนิดา ควงผจญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน คว้ารางวัลชนะเลิศหนุ่ม – สาววัฒนธรรมภาคเหนือ นายเกรียงศักดิ์ แดงอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลขวัญใจหนุ่ม – สาววัฒนธรรม และนางสาวณัฐวจี กิจกอบชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คว้ารางวัลชุดประจำภาคยอดเยี่ยม (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)