คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์  บรรยายเรื่อง ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น   โดยมี ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม  KM  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557