รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ครั้งที่ 3/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การจัดอาจารย์ผู้สอน  และกิจกรรมที่ใช้จัดการเรียน  ,  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ. 2557  ,รายชื่อกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557  ฯลฯ      ณ  ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่  25 ธันวาคม   2557  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )