ดร.บุญลือ  ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 13(34)/2557  มีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการฯ สภาบันวิจัยและพัฒนา และ สภาพับภาษาฯ  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร  การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง   ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 26 ธันวาคม  2557  ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )