ผศ.ดร.สุนทร สุทองหล่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานโครงการ 3Rs เพื่อคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2 เพื่อนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการจัดการขยะด้วยกระบวนการ 3 Rs ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยภายในงานได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ DIY เพื่อสร้างนักศึกษาให้เห็นความจำเป็น ความสำคัญ และเข้าใจแนวทางในการจัดการขยะ ผ่านกระบวนการเดินแฟชั่นโชว์นำเสนอผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอนเรียน A3 และ B3 แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 มีนาคม 2558 ( ภาพ/ข่าว : วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์)