รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วิถีไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2558 โดยมีผู้บริหารและตัวแทนของบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่เกียวข้องเข้ามาประชุม  ณ ห้องประชุมพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 31 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์)