ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดแรงจูงใจการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม km 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น.