ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการ ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา และสังคมต่อไป ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)