สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อสร้างงานวิจัยตามอัตลักษณ์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย” เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษา ซึ่งได้จัดโครงการขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม KM 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ วันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต