สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน” ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และดร.ประศาสน์ นิยม อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โดยมีนายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการอบรม การอบรมมีขึ้น ณ ห้อง VDO. CONFERENCE 11405 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)