นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการร่วมหารือกับผู้ประสานงานรายวิชา 15 รายวิชา ถึงการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ประชุมมีความเห็นชอบที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการร่วมกับทุกกลุ่มสาระวิชา โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 335 อาคาร 3 ชั้น 3