วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม กับเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวนโยบายการศึกษาในจังหวัดตรัง โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ในฐานะประธานเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง และคณะผู้บริหาร ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส อาจารย์ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ และอาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง