ผศ.ดร.แสงอรุณ   เชื้อวงษ์บุญ และอาจารย์นพณภัทร   ทองแย้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผศ.อมราภรณ์  วงษ์ฟัก ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบอาหารผู้ต้องขังประจำปี 2558 ทั่วประเทศ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง  ณ เรือนจำกลางคลองเปรม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีทีมที่นำผู้ต้องขังทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีม ทำให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานการแข่งขันครั้งนี้