อาจารย์ปิ่นฤทัย คงทอง  อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ นางสาววิชุภรณ์ นลินคันธกุล เจ้าหน้าที่  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย  เยี่ยมเยียนสถานประกอบการ และมอบของที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามรายละเอียดความต้องการของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข้าปฏิบัติงานในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอจากสถานประกอบการเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาในภาพรวมให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ  โดยมีสายการบิน ดังนี้ สายการบิน Bangkok Airways  สายการบิน Thai Air Asia  สนามบินดอนเมือง สายการบิน Nok Air สนามบินดอนเมือง สายการบิน Thai Air Asia X สนามบินดอนเมือง  สายการบนิ Thai Lion Air สนามบินดอนเมือง สายการบิน Lufthansa สนามบินสุวรรณภูมิ   การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ AOT  สายการบิน Air Macau สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน EVA สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Malaysia สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบิน Royal Jordanian สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบิน Air France  สนามบินสุวรรณ บริษัท King Power  และบริษัท BFS   เป็นต้น เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง