ด้วยกรมอนามัย โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาสู่มาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการพัฒนาสถานบริการออกกำลังกาย ซึ่งศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดการประชุมและศึกษาดูงานดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดาวเรือง เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 203 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 มกราคม 2558 (ภาพ/ข่าว :วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์)