ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1(35)/2558  มีวาระสำคัญเรื่อง การตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 มกราคม 2558 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )