สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่จุดหมาย โดยมีแนวทางในการวัดและประเมินผลสำเร็จที่ชัดเจน และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการฯ สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติ           จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และจุดเน้นการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ       พ.ศ. 2558 – 2560” และ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ อาจารย์หลักสูตรเศษฐศาสตร์ สาขาการวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรตลอดการประชุม โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส