ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) และภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558  โดยในวันเสาร์ที่  14 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 9.00-10.00 น. ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) และภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558  ซึ่งมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผอ.ธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต