ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน-สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย