ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กล่าวต้อนรับ พล.อ.ท.นิพนธ์ คำเพราะ  กรมราชองครักษ์  และคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน” ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง  มีวาระการประชุมดังนี้  (ร่าง) กำหนดการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “ สวนดุสิต ครัวของแห่งดิน ”  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )