วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.กานดา  โต๊ะถมหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้การต้อนรับคณะนิสิตจุฬาสาขาจิตวิทยา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาเอกประถมศึกษา  คฯครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้มีอาจารย์วรรณวิมล  เณรทรัพย์  เป็นผู้ให้ความรู้และนำคณะเข้าศึกษาดูงาน