วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ทยุ  บุตรประดิษฐ์  หัวหน่ากลุ่มงานอีไอ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลวชิระ เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้มีอาจารย์ทยุ  บุตรประดิษฐ์และอาจารย์วรรณวิมล  เณรทรัพย์  เป็นผู้ให้ความรู้และนำคณะเข้าศึกษาดูงาน