วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00  – 12.00 น. สาขาการศึกษาปฐมวัย รายวิชาการศึกษาพิเศษ ของ อ.สุดารัตน์ พงษ์พันธ์ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ “ภาษามือ” โดยคณะครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องเรียน 2201 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง