ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานตามผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559